ALGEMENE VOORWAARDEN van Silentdiscopoint.com | ZP Concepts

Artikel 1
Definities In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.

A. Opdrachtnemer: degene die de opdracht aanneemt, handelende onder de namen Silentdiscopoint of ZP Concepts (KVK: 83430946).

B. Opdrachtgever bedrijf: de klant van Opdrachtnemer, zijnde iedere natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, een rechtspersoon, die deze overeenkomst sluit met Opdrachtnemer;

C. Opdrachtgever consument: de klant van Opdrachtnemer, zijnde iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die deze overeenkomst sluit met Opdrachtnemer;

D. Opdrachtgevers: zowel de Opdrachtgever bedrijf als de Opdrachtgever consument, zoals genoemd onder B en C van dit artikel, tezamen bedoeld. “Opdrachtgevers” is in deze algemene voorwaarden de verzamelnaam voor de Opdrachtgever consument en de Opdrachtgever bedrijf.

D. Apparatuur: de licht- en geluidsapparatuur en overige apparatuur als zijnde silent discosets aangeboden en te bestellen door Opdrachtgevers via de website van Opdrachtnemer: www.silentdiscopoint.com

F. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en haar Opdrachtgevers van aanschaf van silent disco sets. Er kan een overeenkomst bestaan tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever consument, de particuliere klant, maar ook een overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever bedrijf, de zakelijke klant.

G. Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, waar zij een overeenkomst mee sluit.

Artikel 2 De opdrachtnemer

1. Opdrachtnemer: silentdiscopoint, verder ook handelend onder ZP concepts.
KVK nummer: 83430946
Gevestigd: Dam 43A, 4331GG Middelburg
info@silentdiscopoint.com

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook toekomstige aanbiedingen, offertes, werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten, betreffende de verkoop van apparatuur tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgevers, waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, voor uitvoering waarvan door Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3. Opdrachtgevers gaan akkoord met de inhoud van de algemene voorwaarden zodra zij een bestelling plaatsten via de website van Opdrachtnemer, namelijk www.silentdiscopoint.com. Dit doen Opdrachtgevers door op de knop ‘Bestelling plaatsen’ te drukken. Voordat deze knop daadwerkelijk werkt dienen Opdrachtgevers aan te vinken of zij als particulier of als bedrijf de bestelling plaatsten en zij akkoord gaan met de algemene voorwaarden. Opdrachtgevers gaan aldus akkoord met de algemene voorwaarden vóór totstandkoming van de overeenkomst. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Opdrachtgevers op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgevers zullen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht zal worden genomen.

5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te vullen.

6. Indien een van de Opdrachtgevers de wijzigingen van de algemene voorwaarden niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de overeenkomst bij aangetekend schrijven gemotiveerd op te zeggen per de datum waarop de gewijzigde voorwaarden van kracht worden. Na het tijdstip van inwerkingtreding worden de Opdrachtgevers geacht de wijzigingen – stilzwijgend – te hebben aanvaard.

7. Algemene voorwaarden van Opdrachtgever bedrijf zijn niet van toepassing op met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de Opdrachtgever bedrijf wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 De overeenkomst en uitvoering

1. Opdrachtnemer verplicht zich ertoe om de overeenkomst naar haar beste vermogen en overeenkomstig de bepalingen daarvan, uit te voeren.

2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Opdrachtnemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt Opdrachtnemer voor een veilige web omgeving.

3. Opdrachtnemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Opdrachtgevers aan hun betalingsverplichtingen kunnen voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Opdrachtnemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4. De aan rechthebbenden met betrekking tot ten gehore gebrachte muziekstukken toekomende vergoedingen zijn door de Opdrachtgevers verschuldigd, die zich rechtstreeks met de tot inning daarvan bevoegde instanties dienen te verstaan.

5. Opdrachtgevers dienen zich te houden aan de eisen die zijn geformuleerd in de rider van de act en wensen van hun artiest.

6. Opdrachtgevers dienen zich in het algemeen als redelijke Opdrachtgevers te gedragen en gevolg te geven aan redelijke aanwijzingen zijdens Opdrachtnemer.

Artikel 5 Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Opdrachtgevers mogelijk te maken. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Opdrachtnemer niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Opdrachtnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 6 Levering

1. Opdrachtnemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

3. De door Opdrachtnemer geaccepteerde bestellingen zal deze met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de Opdrachtnemer het bedrag dat de Opdrachtgever  betaald heeft onverwijld terugbetalen.

5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de Opdrachtgever tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de Opdrachtgever bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Tarieven

1. Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste prijs overeen die bij het plaatsen van de bestelling via de website duidelijk wordt.

2. De prijzen op de website zijn in Euro’s en inclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3. Kennelijke of overduidelijke fouten in de opgave van prijzen of tarieven kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Opdrachtnemer worden gecorrigeerd. Eventuele bijkomende (hernieuwings)kosten worden duidelijk aan Opdrachtgevers medegedeeld.

4. Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgevers overeen zijn gekomen dat Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgevers een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven gedurende de looptijd van de overeenkomst, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan Opdrachtgevers, na schriftelijke kennisgeving.

5. Indien Opdrachtnemer met Opdrachtgevers een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgevers in dat geval gerechtigd zijn om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

6. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan zijn uitsluitend de Opdrachtgevers die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer: – alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; – indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet; dat de geldende prijzen en tarieven worden aangepast met inachtneming van een tussen partijen overeengekomen index of andere maatstaf. -indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

Artikel 8 Conformiteit en Garantie

1. Opdrachtnemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften voor normaal gebruik.

Artikel 9 Betaling en kosten

1. In alle gevallen dienen Opdrachtgevers de betaling van het verschuldigde terstond vooraf aan levering te voldoen, tenzij anders overeengekomen. De betaling dient steeds plaats te vinden binnen 14 dagen na de factuurdatum tenzij anders vermeld of overeengekomen. Pas na betaling vindt levering plaats. Zodra de betaaltermijn verstrijkt, raken Opdrachtgevers, zonder dat een ingebrekestelling per se noodzakelijk is, in verzuim, en worden Opdrachtgevers vanaf de vervaldatum over het verschuldigde een rente verschuldigd naar rato van 2% per maand tot de voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. Opdrachtgevers kunnen nimmer enig recht op verrekening of opschorting jegens Opdrachtnemer hanteren –tenzij de wet anders bepaalt- . De plaats van betaling is het kantoor van Opdrachtnemer.

2. In geval Opdrachtgevers in verzuim zijn met de volledige betaling van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgevers in rekening gebrachte bedragen, dan zijn Opdrachtgevers aan Opdrachtnemer buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor een overeenkomst met de Opdrachtgever bedrijf geldt dat Opdrachtnemer aanspraak maakt op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lig 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 75,00 voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur (welke vordering tot een maximum van 25.000 euro mag reiken). Voor alle vorderingen boven de 25.000 euro gelden de wettelijke regels met betrekking tot de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijhorende Besluit. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten de wettelijke handelsrente verschuldigd.

b) Voor een overeenkomst met de Opdrachtgever consument geldt dat Opdrachtnemer aanspraak maakt op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

3. Indien Opdrachtnemer echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.

4. Ook indien Opdrachtnemer conservatoire maatregelen neemt, is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. Alle buitengerechtelijke (incasso)kosten (waaronder de kosten gemaakt voor het opstellen en verzenden van aanmaningen, het voeren van schikkingsonderhandelingen en andere handelingen ter voorbereiding van een mogelijke gerechtelijke procedure) alsmede gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgevers.

5. In geval van niet- of niet tijdige nakoming van de (betalings)verplichtingen door Opdrachtgevers is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten en/of producten op te schorten tot het moment waarop Opdrachtgevers de (betalings)verplichtingen volledig zijn nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

6. Opdrachtgevers hebben niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden (en voor Opdrachtgever consument ook –voor zover in de wet-) voorzien. Opdrachtnemer heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van Opdrachtgevers hebben te vorderen, te verrekenen.

7. Indien in de financiële positie van Opdrachtgevers na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken een aanzienlijke verslechtering optreedt, is Opdrachtnemer gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst/ te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgevers zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10 Annulering

1. Als Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag en in ieder geval het bedrag van de door de assuradeur van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering, met inbegrip van het eigen risico van Opdrachtnemer dat krachtens die verzekeringsovereenkomst in het betreffende geval voor rekening van Opdrachtnemer komt. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de dienst(en) voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van het eigen risico krachtens de genoemde verzekeringsovereenkomst.

2. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van aansprakelijkheid voor schade wanneer deze is veroorzaakt doordat er door Opdrachtgevers zelf of derden veranderingen in of aan het door Opdrachtnemer opgeleverde product/dienst zijn aangebracht.

3. Voor zover Opdrachtnemer bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Opdrachtnemer weinig of geen invloed kan uitoefenen is Opdrachtnemer op geen enkele manier aansprakelijk voor de fouten en/of tekortkomingen die deze derde(n) onverhoopt mocht(en) maken en de schade hieruit voortkomend, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Opdrachtnemer. Deze bepaling geldt niet wanneer er enige sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid vanuit Opdrachtnemer.

Artikel 11 Vrijwaringen

1. Opdrachtgevers vrijwaren Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdrachtgevers verstrekte materialen, gegevens of informatie, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

2. Opdrachtgever bedrijf vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Opdrachtnemer geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bedrijf bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.

3. Indien Opdrachtgevers aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garanderen deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Voor alle schade en kosten die het gevolg zijn van het niet virus- of defectvrij zijn van deze informatiedragers, elektronische bestanden of software, zijn Opdrachtgevers aansprakelijk.

4. Opdrachtgevers vrijwaren Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is, tenzij een en ander gevolg is van grove nalatigheid of opzet vanuit Opdrachtnemer.

Artikel 12 Herroepingsrecht en garantie

1. Opdrachtnemer heeft tot 14 dagen niet goed geld terug garantie. Hierbij heeft Opdrachtnemer tijd om de producten te testen. Opdrachtnemer zal zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking.

Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Opdrachtnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

3. Als Opdrachtnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het sturen van een e-mail aan info@silentdiscopoint.nl. Opdrachtgever zal hierna de gegevens voor terugzending verstrekken.

Opdrachtnemer heeft na 14 dagen zichttermijn nog eens 14 de tijd om de producten te retourneren.

Ook dient Opdrachtnemer zelf de kosten voor retour sturen te betalen en hierbij een Track & Trace code te overhandigen per e-mail aan Opdrachtgever.

4. Opdrachtnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking.

5. Opdrachtnemer kan zich beroepen bij Opdrachtgever op garantie indien een product een defect heeft als gevolg van een fabricagefout. Reparatie is voor kosten van Opdrachtgever indien het defect inderdaad het gevolg is van een fabricagefout.

6. Indien een product binnen 30 dagen na aankoop defect is  (als gevolg van een fabricagefout) dan heeft Opdrachtnemer recht op een directe omruiling.

7. Retourneren van producten onder garantie is binnen de eerste 180 dagen na levering gratis.

Artikel 13 Verwerking van persoonsgegevens

1. Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar gevergd kunnen worden om alle persoonsgegevens (in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG) van Opdrachtgevers, geheim en/of vertrouwelijk te houden en enkel te gebruiken na verkregen toestemming van Opdrachtgevers. Zie hiervoor de privacyverklaring.

Artikel 14 Vindplaats, toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst en alle daar uitvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.

2. De partijen zullen hun geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst die met elkaar zijn gesloten, eerst zelf onderling proberen op te lossen en zich hiervoor tot het uiterste hebben ingespannen.

3. Indien het onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen, zal dat geschil worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter in het vestigingsgebied van Opdrachtnemer.